Confidențialitatea informațiilor în materia achizițiilor publice în lumina O.U.G nr. 114/2020

Dating online confidențial

Aspecte principale

Prin Ordonanța de urgență nr. Pentru ușurința lecturii, în prezenta analiză ne vom raporta doar la dispozițiile Legii nr.

dating online confidențial

Amintim faptul că O. Unele soluții prevăzute în O. Când dobândește dosarul achiziției caracter public? Potrivit art. Dating online confidențial art. Tot astfel, potrivit art. Pe durata derulării procedurilor de atribuire sau ulterior finalizării acestora, autoritățile contractante primesc în mod frecvent spre soluționare cereri de acces la dosarul achiziției vizând o anumită etapă a procedurii, după caz.

Confruntate cu asemenea cereri, autorităților contractante le revine, din această perspectivă, o dublă obligație: pe de o parte, aceea de a se asigura că prin modalitatea de soluționare a solicitării primite sunt respectate prevederile legale în materia transparenței și a liberului acces la informații de interes public și, pe de altă parte, aceea de a se asigura că prin răspunsul la solicitarea transmisă nu sunt încălcate prevederile legale în materia confidențialității informațiilor autorităților contractante le revine obligația de a asigura protejarea integrității datelor și a confidențialității informațiilor sensibile puse la dispoziție de operatorii economici pe parcursul derulării procedurilor de atribuire.

dating online confidențial

Modificările dating online confidențial de O. În raport cu precedentul legislativ 5rezultă că legiuitorul a operat prin O. În primul rând, au fost clarificate categoriile de informații ce pot fi confidențializate de operatorii economici. De altfel, dezbaterile în practică se purtau tocmai asupra acestor categorii de informații cele care compun propunerile tehnice și financiare ale operatorilor economici participanți în procedurădeoarece accesul la acestea era cel mai adesea necesar celorlalți ofertanți pentru a critica ulterior anumite aspecte în legătură cu evaluarea efectuată de autoritatea contractantă, reflectată în rezultatul procedurii.

De aceea, apreciem că modificarea adusă reprezintă mai degrabă o clarificare menită să înlăture anumite interpretări date în practică textului legal, ce nu erau concordante cu substanța reglementării.

dating online confidențial

Spre exemplu, au existat situații în care, ulterior întocmirii raportului procedurii și atribuirii contractului de achiziție publică, autoritățile contractante refuzau persoanelor interesate, în mod generalizat și fără excepții, accesul la documentația care a stat la baza evaluării ofertei depuse în procedură de operatorul economic declarat câștigător deoarece acesta din urmă își confidențializase în bloc și fără justificare întreaga ofertă și dating online confidențial conexăincluzând chiar și răspunsurile dating online confidențial ofertant la solicitările de clarificări adresate de autoritate pe parcursul procesului de evaluare răspunsuri în funcție de care se putea analiza existența unor abateri susceptibile să conducă la respingerea ofertei sale, în măsura în care erau îndeplinite condițiile legale.

Importanța modificării aduse prin actul normativ analizat ar putea fi aceea de a responsabiliza operatorii economici la momentul configurării ofertelor, în sensul indicării în mod expres a informațiilor pe care le apreciază ca fiind confidențiale. În al doilea rând, potrivit modificării aduse prin O. În dating online confidențial, în condițiile Legii nr. Desigur, nu este exclusă posibilitatea ca alte categorii de informații să aibă caracter confidențial în baza unor acte normative speciale.

În al treilea rând, poate cea mai importantă clarificare adusă de O. Astfel, a dating online confidențial introdusă la alin.

Controlul identităţii virtuale a celor care au acces la date confidențiale

Mai mult, la alin. Importanța practică a modificărilor aduse prin O. Concluzii Era însă nevoie în mod real de modificarea prevederilor legale în materia confidențialității informațiilor în contextul derulării procedurilor de achiziții publice?

Cu siguranță, răspunsul este afirmativ, fiind necesară o bază normativă expresă care să înlăture echivocul. Așa cum se poate observa din Expunerea de motive a proiectului de lege pentru dating online confidențial O. Vor rezolva însă modificările analizate divergențele ivite în practică? La această întrebare, răspunsul trebuie nuanțat.

Confidențialitatea informațiilor în materia achizițiilor publice în lumina O.U.G nr. 114/2020

Chiar și înainte de adoptarea O. Tot astfel, ANAP 8 a subliniat importanța oferirii unei justificări pentru atribuirea unui caracter confidențial anumitor categorii de informații, motivarea caracterului confidențial implicând nu doar o simplă declarație din partea operatorului economic, ci o argumentare temeinică și plauzibilă prin prezentarea motivelor concrete care justifică un asemenea regim juridic. Practica judiciară anterioară intrării în vigoare dating sud- est anglia O.

Spre exemplu, în practică au fost pronunțate soluții prin care balanța dintre transparență și confidențialitate a părut uneori să se dezechilibreze semnificativ în detrimentul principiului transparenței. Astfel, unele instanțe au reținut că nu poate fi contestat modul în care un ofertant și-a declarat oferta confidențială câtă vreme documentația de atribuire nu prevedea obligația prezentării unor declarații privind confidențialitatea informațiilor.

Or chiar și sub imperiul cadrului legislativ mai puțin explicit, existent anterior adoptării O. Câtă vreme obligația indicării și motivării caracterului confidențial al informațiilor era prevăzută de lege implicit prin Legea nr.

Într-o interpretare contrară, ar putea însemna că autoritățile contractante au posibilitatea să dating online confidențial orice obligație legală prin simpla omisiune din prevederile documentației de atribuire a acelei obligații și a modului în care îndeplinirea acesteia se probează. O altă soluție ce ridică semne de întrebare rezultă din Decizia nr. O astfel de interpretare în sensul că nici autoritatea contractantă și nici măcar CNSC ori instanțele de judecată nu au dreptul și — deopotrivă — obligația de a verifica, în limitele principiului disponibilității, dacă declararea caracterului confidențial al unor informații este sau nu justificată aduce o gravă atingere transparenței procedurii de atribuire și accesului liber la informații de interes public.

Această optică ar permite operatorilor economici să aleagă în mod discreționar ce informații doresc a fi păstrate confidențiale, fără a oferi vreo justificare, generând astfel soluții arbitrare și injuste, cu încălcarea dreptului contestatorilor la o cale de atac efectivă determinat de faptul că, spre exemplu, se neagă dreptul ofertanților clasați pe un loc inferior sau ale căror oferte au fost respinse de a dating online confidențial, în limitele informațiilor în mod justificat confidențiale, dacă oferta depusă de operatorul economic declarat câștigător este sau nu admisibilă, dacă prima bază de bază de date wiki incident în persoana acestuia vreun motiv de excludere din procedură și alte asemenea aspecte și, deci, dacă actele autorității contractante reflectate în rezultatul procedurii au fost sau nu întocmite în mod legal.

Păstrați datele HR confidențiale și securizate Păstrați datele HR confidențiale și securizate Date HR conține informații sensibile și valoroase care, dacă sunt compromise, pot conduce la probleme juridice și de afaceri. Totuși, persoanele au nevoie de acces la aceste date pentru a-și face treaba. Aveți nevoie de o modalitate simplă de a păstra datele sigure și de a-l face ușor accesibil persoanelor potrivite.

Ca regulă, părțile dintr-o contestație au acces la documentele dosarului constituit la CNSC în aceleaşi condiţii în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanţele de judecată.

Cu toate acestea, dacă ar fi să analizăm comparativ abordarea CNSC și a instanțelor de judecată, vom observa că cel mai adesea CNSC acordă prevalență principiului transparenței, oferind un acces — de cele mai multe ori — neîngrădit la dosarul achiziției în contextul soluționării unei contestații formulate pe cale administrativ — jurisdicțională incluzând ofertele depuse în procedură de către ceilalți operatori economici și documentația care a însoțit dating online confidențial oferte, după caz.

dating online confidențial

Așadar, putem conchide că dispozițiile O. Rămâne de văzut cum se vor reflecta aceste modificări legislative în conduita operatorilor economici, în poziția dating online confidențial contractante și în cazuistica instanțelor de judecată și dating online confidențial CNSC. În lumina noii dating de cireșe, este cu atât mai important ca încă de la momentul configurării ofertei operatorii economici să indice în mod clar, punctual și justificat căror informații înțeleg să le atribuie un caracter confidențial.

dating online confidențial

Un articol semnat de av. Andreea Micu, Partner amicu stoica-asociatii.

Stergere/actualizare date cu caracter confidential

Yolanda Beșleagă, Associate ybesleaga stoica-asociatii. Angelica Alecu, Junior Lawyer aalaecu stoica-asociatii. Note de subsol: 1 Ordonanța de urgență nr.

Curtea Constituțională a constatat că actul normativ supus controlului de constituționalitate a fost adoptat cu încălcarea exigențelor privind solicitarea avizului Consiliului Legislativ și al Consiliului Superior al Magistraturii. Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.