Bătălia Franței - Wikipedia

Datând o fată care este prea ocupată. Meniu de navigare

Săpăturile Suprafaţa A. Pe latura de est a gropii formată în urma lucrărilor fabricii de cărămidă, în jumătatea ei sudică, s-a trasat o suprafaţă de formă aproximativ triunghiulară, lungă de 30 m, orientată nord -sud.

dating kvinde til kvinde dating baptist

Lăţimea ei cuprindea toată Fig. Pentru o mai uşoară înregistrare a materialului şi a observaţiilor din timpul săpăturii suprafaţa respectivă a fost împărţită în 6 sectoare, cu laturile de est şi vest de cîte 5 m fiecare, iar celelalte măsurînd între 1 şi 10 m, în raport cu distanţa pînă la rîpă vezi planul, fig. Situaţia depunerilor resturilor de cultură materială întîlnită în cadrul suprafeţei A se prezintă în datând o fată care este prea ocupată următor: Deasupra solului viu se situează un strat de cultură a cărui grosime variază între 0,30 — 0,40 m fig.

Pămîntul care alcătuieşte acest strat este omogen şi foarte dens. El are o culoare castanie către bază la punctul de datând o fată care este prea ocupată cu pămîntul viu şi capătă apoi în mod treptat, către partea lui superioară, o culoare brună.

Traducere "Elle parle donc" în română

De semnalat că în sectoarele 1 şi 2 ale suprafeţei, la 0,60 m, prin urmare la baza stratului, s-au întîlnit numeroase fragmente ceramice de acest fel, răspîndite la acelaşi nivel, printre care erau intercalate pietre mici şi oase de animale, ce ar putea fi puse în legătură cu o eventuală locuinţă. Descoperirile făcute în partea inferioară a stra¬ tului de cultură amintit, prin caracterul lor, ne îndreptăţesc să atribuim cel mai vechi nivel de locuire din aşezarea de la Sîncrăieni primei epoci a fierului.

După această analiză a formei şi ornamentaţiei, putem să tragem unele concluzii. Atît în mediul arheologic al Daciei, cît şi pe o arie extraordinar de întinsă unde a existat populaţie slavă, forma vasului nostru se poate urmări din Latène pînă către seco¬ lul XI.

Pre¬ zenţa unor resturi hallstattiene în nivelele superioare se datoreşte răvăşirilor ulte¬ rioare, şi anume unei gropi dacice prinsă în sectorul 5 şi probabil unei gropi pre-feudale, deoarece au fost găsite urme ceramice din această vreme către marginea rîpei, pînă la o adîncime de 0,50 m. Tot prin asemenea răvăşiri se explică şi prezenţa cîtorva fragmente ceramice hallstattiene din sectorul 6, găsite la 0,30 m, alături de material din epoca medievală.

Ambele tipuri de ceramică au fost găsite împreună, uneori pînă la adîncimea de 0,60 şi chiar 0,70 m, în sectorul 6 al suprafeţei A, unde stratul de cultură C.

PREDA 6 este ceva mai gros.

Bătălia Franței

Semnalăm de asemenea că în multe cazuri ceramica dacică a fost găsită alături de ceramica hallstattiană, din pricina unor mici pătrunderi ale urmelor dacice peste cele anterioare. Latura ei dinspre groapă a fost distrusă o dată cu scoaterea pămîntului pentru fabricarea cărămizii. Atît adîncimea la care se afla, cît şi prezenţa cîtorva cioburi din epoca a II-a a fierului ne îndreptăţesc să o considerăm ca aparţinînd nivelului de locuire dacică.

Peste stratul de cultură din epoca dacică se află solul vegetal actual, gros de 0,25 — 0,30 m. El este format dintr-un pămînt afinat, cu structură măzăroasă şi are o culoare negricioasă.

Atît în cuprinsul lui, cît mai ales spre baza lui s-au descoperit o serie de fragmente ceramice din epoca feudală. Toate sînt lucrate la roată; unele dintr-o pastă fină de culoare cenuşie, iar altele dintr-o pastă cărămizie şi cu smalţ la supra¬ faţă.

Alături de ceramică s-au găsit şi unele bucăţi de cahle din aceeaşi vreme, dintre care amintim două mai deosebite, găsite în sectorul 7 fig. Tot din această epocă, în cuprinsul suprafeţei A, la limita dintre solul vegetal şi stratul dacic, s-au întîlnit resturile a trei vetre cu cenuşă, puţin arse, toate aflate la o adîncime de 0,20 m de la suprafaţa solului.

Forma lor este oarecum neregulată, rotundă sau ovală. Este vorba de vetre simple, rezultate din ce este o întâlnire ocazională că pe acelaşi loc s-a făcut în chip îndelungat focul. Suprafaţa B. Pentru verificarea ei s-a săpat acolo o suprafaţă de circa 75 m2, împărţită în 4 mici sectoare vezi planul, fig.

emerald dating qld viteza datând din tampa

Ţinînd seama de grosimea stratului de cultură, de aproximativ 0,40 m, s-a putut stabili că în acest punct se află marginea de vest a aşezării, care coincide cu panta ce coboară spre şoseaua naţională. După ce s-a înlăturat pămîntul vegetal, gros de circa 0,20 —0,25 m, a apărut un strat de pămînt argilos, de culoare negricioasă, gros de 0,20 — 0,30 m, din cuprinsul căruia au fost adunate un număr relativ redus de fragmente ceramice. Cele mai numeroase sînt acele dacice, lucrate cu mîna şi avînd ca orna¬ ment brîul alveolar şi proeminenţe.

Semnalăm aci şi prezenţa unui fragment de vas lucrat la roată, din pastă cenuşie fină. Spre baza stratului s-a găsit şi un ciob de vas din prima epocă a fie¬ rului, prevăzut cu caneluri fine, dispuse vertical, precum şi cîteva mici bucăţele de chirpici, răspîndite în pămîntul din cuprinsul stratului.

viteză dating reality show focus misionar datând repede

Printre ele se află şi un fund de vas. Nici pietrele şi nici altă datând o fată care este prea ocupată nu ne dau vreo indicaţie cu privire la semnificaţia gropii. Suprafaţa C. Spre sud de colţul sud-estic al sectorului A, s-a săpat o altă mică suprafaţă, lungă de 15 m şi lată de 5 m fig.

Pe baza acestei constatări apare evident că, nu departe de acest sondaj, spre sud, trebuie să se afle marginile aşezării. Datând o fată care este prea ocupată maximă pînă la care s-a săpat, unde dispare orice urmă de cultură materială, este de 0,50 m. Printre descoperirile efectuate în cadrul acestei secţiuni, menţionăm prezenţa cîtorva fragmente din prima epocă a fierului cu caneluri, fragmente ceramice din epoca dacică, lucrate atît cu mîna cît şi cu roata şi urme sporadice din epoca feudală tîrzie.

Ordinea stratigrafică, atît a materialului cît şi a straturilor de pămînt, este aceea constatată în sectoarele A şi B. Suprafaţa D. Al patrulea sector al cercetărilor de la Sîncrăieni este o pre¬ lungire a suprafeţei A în direcţia nordică.

Lungimea ei este de 35 m şi lăţimea de 5 m fig.

Traducere "be dating now" în română

Cu acest sondaj s-a putut verifica arheologic şi capătul de nord al Fig. Aici au fost descoperite cele mai numeroase urme arheologice şi totodată şi cele mai însemnate. Adîncimea maximă pînă la care s-a săpat, variază între 0,80 m în partea de sud a secţiunii şi 0,50 m în partea de nord unde terenul a fost deranjat, iar stratul de pămînt vegetal ridicat de o cărămidărie modernă.

servere lag sabrina bryan dating istorie

Ca şi în celelalte sectoare, cele mai vechi resturi de cultură materială descoperite aici aparţin tot primei epoci a fierului, reprezentate prin fragmente ceramice cu caneluri şi cu lustru negru la suprafaţă. De remarcat resturile datând o fată care este prea ocupată două vase mari din această vreme, lucrate din pastă negricioasă şi cu slip negru la suprafaţă, avînd o formă bitronconică, fundul plat şi buza răsfrîntă în afară fig.

Din aceeaşi epocă, aparţinînd deci primului nivel de viaţă al aşezării au apărut la baza stratului de cultură, în sectorul 3 şi 6 al suprafeţei la — 0,40 şi — 0,50 m, urmele a două vetre, împrejurul cărora se aflau fragmente ceramice hallstattiene şi bucăţi mici de chirpici ars. Toate aceste urme suprapun pămîntul virgin şi aparţin stratului de pămînt de culoare brun-gălbui, identic celui din suprafaţa A, despre care am amintit mai sus fig.

Din aceeaşi vreme amintim descoperirea unei gropi de bordei, de formă pătrată, cu laturile de 3,80 m. Fundul ei se află la — 0,80 m de la suprafaţa solului actual. Orientarea este NV-SE. La cele patru colţuri au putut fi sezisate urmele parilor folosiţi la construirea şi susţinerea scheletului bordeiului fig.

Acestei epoci îi aparţin resturile a trei bordeie. Groapa unuia dintre ele, descoperită în sectorul 6, a fost dezvelită în întregime. Această groapă datând o fată care este prea ocupată străpuns stratul de cultură din epoca fierului şi s-a oprit la — 1,20 m. Forma ei este dreptunghiulară, cu laturile de 3,50 x 2 m.

La colţuri au fost prinse destul de clar urmele parilor, cu un diametru de aproximativ 0,30 m. Fundul gropii bordeiului a fost făţuit cu lut galben fin. Alte două gropi de bordeie din aceeaşi epocă au fost surprinse pe latura de vest a secţiunii. Ele au fost dezvelite numai în parte, deoarece intrau în peretele săpăturii fig. Şi din interiorul acestor două gropi au fost adunate fragmente ceramice de tipul celor găsite în groapa bordeiului descris mai sus.

Către baza solului vegetal, au apărut ca şi în celelalte sectoare, fragmente ceramice smălţuite şi fragmente lucrate din pastă cenuşie, aparţinînd epocii feudale tîrzii. Din aceeaşi epocă amintim resturile unei vetre, aflate în partea sudică a secţiunii, la o adîncime de circa 0,25 m de la suprafaţa solului.

viteza datând southend femei frumoase din Brașov care cauta barbati din Craiova

Spre capătul de nord al secţiunii nu s-au mai găsit urme din această epocă, deoarece ele au fost rase o dată cu stratul vegetal şi cu o parte din stratul de cultură dacică de către o cărămidărie modernă. Secţiunea E. N-a fost posibilă prelungirea lui pînă la marginea estică a terasei, din cauza culturilor de zarzavat de pe această latură fig.

Border Collie

S-a săpat pînă la — 0,80 m. Prima epocă a fierului este foarte slab reprezentată în cuprinsul acestei secţiuni. Din această epocă au fost găsite numai cîteva resturi ceramice şi nu dintre cele mai caracteristice. Epoca dacică este însă şi aici destul de bine documentată, dar tot numai prin ceramică. Au apărut fragmente lucrate cu mîna, decorate cu brîie cu alveole şi în relief, butoni reliefaţi de diferite forme şi mărimi şi cu incizii redate prin linii drepte sau ondulate.

urăsc datând răspunsurile yahoo 18 dating 16 lege

Menţionăm şi prezenţa unei fusaiole. Spre suprafaţă s-au găsit urme din epoca medievală.

  1. Dating la mijlocul anilor 20
  2. Lyrics containing the term: prea — Page #8
  3. Bătălia Franței - Wikipedia

Pentru perioada mai timpurie, semnalăm prezenţa unui vas cu decor de linii incizate, drepte şi în formă de val fig.

Perioada tîrzie feudală este şi ea reprezentată prin fragmente ceramice din pastă roşietică şi cenuşie, unele cu decor de rozete aplicate, fragmente de cahle cu orna¬ mente florale, apoi 2 cuţitaşe şi cuie de fier.

Secţiunea F. Spre zona de sud-est a aşezării se afla o mică ridicătură de pămînt.