Plan Zachód

Datând planuri, Transrapid

Lor li se adaugã o schiþã de plan care înfãþiºeazã locul caselor ºi ciºmelelor dintre Podul Vechi ºi uliþa Sf. Nicolae, pânã aproape de Poarta Curþii domneºti2.

datând planuri lucruri bune de scris într- un profil de dating online

În completarea acestora vine un plan mai amplu al datând planuri, înfãþiºând partea stângã a Uliþei Mari, denumitã Situaþia proprietãþilor bisericii catolice ºi bisericii Trei Ierarhi, precum ºi a altor case particulare existente în Iaºi, plan realizat înde Giuseppe Bayardi, arhitectul care a întocmit, laun plan general al oraºului Iaºi3.

Hrisovul pentru deschiderea unui drum pe lângã zidul Trei Ierarhilor a fost dat de Scarlat Al. Callimachi, la 16 mai Uliþa Podul Vechi apare sub aceastã denumire într-un document din 8 martie Aceasta a fost prima uliþã datând planuri capitala Moldovei poditã cu bârne de lemn, dupã sistemul cunoscut.

Se ºtie cã traseul vechi al uliþei începea din dreptul turnului de pe poarta mãnãstirii Trei Ierarhi. Acest important reper a dispãrut însã de pe harta Iaºilor, fiind demantelat încu acordul Comisiei Monumentelor Istorice6.

La amenajarea acestei uliþe a fost nevoie sã fie demolatã dugheana lui Riga neguþãtorul, aflatã la stradã, pe locul catolicilor.

O trecere îngustã, pentru persoane, exista ºi anterior pe acest loc. Iar la faþa uliþei pe lângã gard era intrare cu portiþã, de intra la dugheana Neculii rãchierul, pentru trebuinþa lui; iarã ograda Neculii din gios era încheiatã cu zidul. Mai multe documente despre deschiderea acestei uliþe ºi înfãþiºarea anterioarã a locurilor au fost publicate volumul IX al aceleiaºi colecþii de documente.

ŞTIRILE ZILEI

Primul orologiu din Þãrile Româneîn vol. Cercetãri privitoare la bisericile ieºene. Monumente, ctitori, mentalitãþi, Iaºi,p. Acte ºi rapoarte oficiale,passim.

Titlu articol 75 ºtie însã cã turnul devia de la axul bisericii, spre datând planuri, cu 3,5 metri, ceea ce este valabil ºi pentru axul Podului Vechi. Peste câþiva ani, Fotie îºi extinde posesiunea, luând în folosinþã, cu bezmen, un teren alãturat, aflat în proprietatea mãnãstirii Trei Ierarhi.

datând planuri top dating și bloguri de relație

Se aratã cã datând planuri acest loc ºi-a fãcut dughene de piatrã baºa Fote neguþãtorul, pentru care avea sã plãteascã un bezmen anual de 60 lei. Documentul mai aratã cã s-au mãsurat lungul locului, pânã în locul caselor Cucoranului ºi s-au aflat 16 stânjeni domneºti ºi jumãtate; mãsurând spre apus datând planuri alãturi cu locul Cuco- ranului, pânã în locul bisericii ungureºti dosul, s-au aflat 6 stânjeni; continuând mãsurãtoarea în jos, alãturea cu locul lui Dima ºi Constantin suiulgii, de trebuinþa haznalelor, pe dinaintea Uliþei Mari ºi pânã în hotarul ce s-a pus întâi, s-au aflat 16 stânjeni ºi datând planuri.

Totuºi Locman gerahul a fãcut parte dintre cei trei chirurgi pe care i-a avut spitalul Sf. Se cunosc puþine date despre doctorul Locman Lohman, Lokman. S-a pãstrat un privilegiu acordat lui Lohman, gerahul Spitalului ºi spiþer al oraºului, prin care acesta era scutit de diverse dãri de cãtre Domnie Totuºi, Locman gerah este întâlnit pe statele de platã ale Spiridoniei în perioada În actele interne obiºnuite apare foarte rar cu prenumele; însã atunci când este menþionat datând planuri prenumele, acesta este Benedict Benedetto ºi nu Iohann, aºa cum s-a scris.

Chiar dacã a colindat prin diverse þãri, în virtutea profesiei, chirurgul Locman a revenit în capitala Moldovei, stabilindu-se aici, din moment ce se decide, însã cumpere o proprietate în zona centralã a oraºului.

Un alt indiciu cã Locman a dorit sã se împãmânteneascã în Moldova este acela cã s-a cãsãtorit cu o localnicã, despre care se ºtiu puþine lucruri. Au avut doi fii: Ioniþã ºi ªtefan.

Râºcanu, Gh. Nãstase, St. Bârsan, Gh. I,p. Iorga, Documente privitoare la familia Calimah, II, p. Hurmuzachi, supl. Titlu articol 77 cã în vremea copilãriei sale, la vremea muscalilor celor de demult, þine minte gândirea de a se alătura unui site de dating de la colþul Trisfetitelor, cel din sus, despre apus, di la vale, erau înºiraþi niºte datând planuri, spre locul Catargiului ºi, pe lângã acei ºarampoi, tot din dreptul colþului zidului, era tras un zãplaz de bârni a preoþilor bisericii catoliceºti, cari mergea tot la vale, pânã în locul Catargiului ºi pânã în lungimea unde mergea ºi acel ºarampoi datând planuri Tri Sfetitelor.

Iar mai la urmã s-au fãcut niºte casi, a lui Stan vutcariul, la colþul zidului de la vale, pe locul Tre Sfetitelor, cari au stãtut multã vreme, pãrã când s-au stricat de cãtre oºteni, în vreme oºtirii di al doilea, când s-au stricat ºi casile celi mari a preoþilor papistãºeºti.

Iar dupã ce ºi-a îngrãdit Catargiul locul sãu, apoi au închis ºi preoþii papistãºeºti acea hudicioarã, nemaifiind loc slobod la vale. Cucoranul le primise ca zestre de la socrul sãu, ªtefan clucer, care le dobândise, vremea sa, printr-un schimb cu biserica Sf.

Deºi acesta a fost circuitul proprietãþii, credem cã impozantele case de aici au fost construite de marele clucer Constantin Cucoranu, pe locul unei case mai vechi.

La 10 aprilieCucoranul a lãsat aceastã locuinþã fiicei sale de Catrina, cãsãtoritã cu Iordache Costache fost spãtar al doilea. Rãmasã singurã, Catrina a vândut casele, lui Simion Coroiu, fost cãpitan de darabani în Indicele volumului p. Peste doar 14 zile, la 21 apriliestolnicul Iordache Costache a vândut lui Locman gerah acest loc de casã cu casã gata pe Uliþa Strâmbã, din dosul pivniþei mãnãstirii Trei Ierarhi ºi pe lângã dughenele bisericii ungureºti, cu lei.

datând planuri viteză dating iasi maideyi

În descrierea gospodãriei se aratã cã aceasta avea în ogradã grajd, cuhnii ºi poartã ºindrilitã, dupã cum le cumpãrase de la proprietarul anterior Dosarul casei Locman de la Arhivele ieºene cuprinde ºi alte documente privitoare la evoluþia acestei proprietãþi Documentul a fost publicat, cu anulºi în vol. V, nr.

La acestea se adaugã mai multe documente care au doar data de lunã datând planuri zi, inventariate la sfârºitul pachetului.

Research into the Military-Historical Archive in Moscow has allowed the discovery of new plans for the city of Iaşi, i.

Într-adevãr, credem cã aceastã casã nu a mai fost locuitã de proprietarul sãu de la retragerea Cucoranului în monahism, sau cel puþin dinde la dania acestuia, cãtre fiica sa. Simion Coroiu datând planuri pãstreazã calitatea de proprietar doar un an, iar Iordache Costache a cumpãrat casele cu locul lor tot pentru puþin timp, prevalându-se de faptul cã se învecina cu acel teren ºi a intenþionat, probabil, o extindere a proprietãþii Costãcheºti de aici, dar a renunþat repede la acest proiect.

Vreme de douã decenii, timp în care a chicago poartă site- ul dating plecat din þarã de mai multe ori, Locman nu a avut rãgazul sã se ocupe de delimitarea ºi apãrarea proprie- tãþii sale.

Lahotãrât sã rãmânã în Iaºi, acesta a început mai multe acþiuni în justiþie pentru clarificarea drepturilor sale de proprietate. Modelul organizãrii interne a reºedinþei, moºtenit de Locman de la proprietarii anteriori, este, dupã cum vom vedea, una tipicã boiereascã, patriarhalã, puþin diferitã de la ceea ce ne-am fi aºteptat de la locuinþa unui doctor neamþ stabilit în capitala Moldovei. Din actele prezentate de biserica catolicã, se vede cã aceasta luase în folosinþã locul încã dincând îl concesiona pe viaþã spiþerului Antonie Feierman farmacistul de la Spiridonie ºi soþiei sale o casã aflatã pe acest loc, pentru bezmenul de 10 lei pe an Farmacistul a construit pe acel loc alte case, pe cheltuialã proprie, pentru care se judeca cu biserica catolicã în Judecata a decis ca el sã foloseascã datând planuri continuare clãdirea, pentru un bezmen de 8 lei pe an, iar dupã moartea sa, casa sã rãmânã bisericii catolice Tractirul hanul a fost construit de Hristodor Ciuma, pe locul luat cu bezmen de la biserica catolicã.

Acesta se judeca cu biserica, pentru clãdirea hanului, în Sale Prefectului Iosef Martinotti, pentru locul de pe Uliþa Mare, cã din vechi a fost a bisericii; nr.

Meniu de navigare

Titlu articol 81 ianuarie 19, Izvod de banii ce s-au cheltuit cu tractirul, proprie- tatea lui Hristodor Panu, dupã preþãluirea fãcutã de martori pricepuþi Datând planuri aceastã listã de preþuri, putem compune o descriere a clãdirii.

Tractirul bisericii catolice era o clãdire de cãrãmidã ºi piatrã, cu scarã de zidãrie. Era o construcþie spaþioasã, cu etaj, având un plan aproape pãtrat. Restul parterului avea pardosealã din cãrãmidã ºi nu podele de lemn.

Credem cã de la cerdacul acestei clãdiri a schiþat J. Rey, lacunos- cuta imagine a Uliþei Mari, care înfãþiºeazã bolta se intrare spre bisericã catolicã ºi dughenele aceleiaºi biserici. Nu este o vedere luatã de la nivelul strãzii. Concluzia cercetãrii a fost cã nu se poate pune temei pe actele prezentate de catolici, care nu dovedeau în mod direct dreptul lor de proprietate asupra locului, ºi cã Locman are dreptate.

De vreme ce prefectul nu avea documente de proprietate pe locul tractirului, se vede cã acesta a fost construit pe locul lui Lohman. Boierii judecãtori propuneau ca Datând planuri sã plãteascã bisericii catolice valoarea dughenelor ºi tractirului, care urmau sã rãmânã în proprietatea sa.

Unul din cei doi vornici de poartã, a cãrui nume a putut fi descifrat, este Ion Gordul. Nu este exclus însã, ca acesta sã mai fi întocmit ºi un alt plan al acestor locuri, care nu s-a pãstrat.

În regatul unit online dating cota de piață iunie a aceluiaºi an, Locman solicita împlinirea hotãrârii domneºti privitoare la locul sãu de pe Uliþa Mare, pe care prefectul bisericii catolice continua sã-l încalce Astfel, acest plan poate fi datat la 20 august Titlu articol 83 Locul pivniþei vechi a bisericii catolice La se judecã iarãºi pricina dintre Locman ºi Biserica catolicã, în faþa marilor boieri din Divan, primul având câºtig de datând planuri, ca ºi în trecut.

Pe laLocman se plânge domnului cã sunt deja doi ani de când este încãlcat locului pivniþei sale de pe Uliþa Mare. În anii trecuþi, feciorii lui Fote neguþãtorul, care moºteniserã dugheana din colþul Podului Vechi, au prins a lãþi locul lor, ca sã punã stãpânire pânã datând planuri gârliciul acestei pivniþe Locman a gãsit între documentele bisericii catolice o mãrturie veche în care mai mulþi hamali bãtrâni depuneau mãrturie cã au descãrcat buþi cu vin la aceastã pivniþã ºi au apucat ºi o tindã cam de doi stânjeni dinaintea gârliciului Egumenul mãnãstirii Trei Ierarhi nu vrea sã punã la dispoziþie hotarnica locului, pentru limpezirea pricinii.

Documentul a fost publicat, ca rezumat dintr-un perilipsis, ºi în VI, nr. În acelaºi pachet se pãstreazã mai multe documente anterioare privitoare la pivniþa catolicilor. La 28 martieel reia plângerea, arãtând cã i se împresoarã locul pânã la jumãtatea pivniþei sale, precum ºi locul temeliei unde a fost casa; aratã cã locul sãu este pânã în peretele dughenei lui Fote Vornici de poartã Constantin Stâncescu ºi ªtefan Ciogole, au fãcut ºi ei stânjen domnesc de 8 palme, cu care au verificat mãsurãtoarea.

Au început a mãsura din capul podelelor Podului Vechi, unde se împreunã cu podul Uliþei Mari, ºi drept spre rãsãrit, alãturi cu podelele podului vechi, pânã în colþul dughenelor lui Fote neguþãtorul ºi au gãsit 6 stânjeni; ºi din colþul dughenelor spre miazãnoapte, printre plãcintãria lui Tole ºi printre dughenele lui Fote, lungul locului, pânã unde s-au împlinit 16 stânjeni ºi jumãtate, pânã unde aratã hrisovul vechi; însã datând planuri aceastã mãsurãtoare s-a intrat în ograda lui Locman cu un stânjen ºi 5 palme jumãtate; ºi de acolo s-a datând planuri spre apus, alãturi cu Uliþa Mare, drept spre miazã-zi, pân în datând planuri Podului Vechi, de unde s-a început mãsurãtoarea, gãsindu-se 16 stânjeni ºi jumãtate Locman s-a arãtat nemulþumit de mãsurãtoare, zicând cã locul Cucoranului, pe care îl stãpâneºte el acum, ar fi pânã în zidul dughenei lui Fote, ºi cã tot locul cuprins de feciorii lui Datând planuri în dosul dughenelor ar fi tot al lui.

  • Încercați versiunea web sau dezabonare Revista presei, 17 ianuarie Descoperire importantă pentru oraşul nostrum.
  • Femeie de dating site în kolkata
  • Top zece site- uri de dating din marea britanie
  • Maana ya dating
  • Membrii distribuirii părinților se întâlnesc
  • Dating aplicație londra
  • Newsletter - Revista Presei Educaționale -

Un perilipsis al documentelor, din 15 decembrieprezentate de Lohman în aceastã pricinã, se aflã în acelaºi volum, nr. Pentru chat femei singure, este un fapt pozitiv cã aceste planuri nu au fost despãrþite de setul de documente referitoare la acelaºi subiect, datând planuri a fi transferate la colecþia Planuri datând planuri hãrþi.

Chiar ºi în aceste condiþii, stabilirea exactã a legãturilor dintre documentele ºi planurile din pachet se dovedeºte a fi una dificilã. Aceasta pentru cã nici unul dintre planuri nu a fost datat, la vremea întocmirii sale. Nici documentele din acest pachet, cu o singurã excepþie, nu fac referire, la existenþa unor planuri ale locului, întocmite cu prilejul repetatelor litigii în justiþie.

O altã caracteristicã a acestor schiþe este cã, multe dintre ele, nu înregistreazã doar situaþia proprietãþilor aºa cum se afla ea pe teren la acel moment, ci consem- neazã numele unor proprietari mai vechi, ceea ce aratã dorinþa de a pune în acord datele din documentele vechi cu datele culese de la faþa locului.

Planurile au primit o datare, în momentul includerii lor în datând planuri Arhivelor ieºene scrise în creionstabilidu-se o cronologie relativã cu care suntem, în linii mari, de acord.

datând planuri barbati din Oradea care cauta femei căsătorite din Oradea

În general, planurile din acest set nu sunt iscãlite de cel care le-a întocmit cu aceeaºi unicã excepþie ºi nici nu prezintã alte semne de validare. Deoarece toate planurile au marcate numele lui Locman, ele nu pot fi mai vechi decâtmomentul în care acesta a cumpãrat locul de case dintre Uliþa Mare ºi Uliþa Strâmbã.

Ne apropiem ºi mai mult de datarea lor datând planuri, dacã þinem seama, potrivit documentelor, cã Locman a început acþiunea de clarificare ºi delimitare a proprietãþii sale abia dupã douã decenii, în Considerãm cã nici unul dintre planuri nu este mai vechi decât aceastã datã. Judecãþile privitoare la locul sãu de casã, purtate cu Biserica catolicã ºi cu fiii lui Fote lipscanul au avut loc în mai multe reprize, în aniiºi Acestor etape ar trebui sã le corespundã ºi planurile care fac obiectul cercetãrii de faþã.

Doar planul datând planuri la începutul seriei, de facturã mult mai modernã, dateazã în mod evident dintr-o perioadã mai târzie prima parte a secolului al XIX-lea. Planul are un desen îngrijit ºi nu conþine datând planuri prin liniuþe sau puncte care sã indice folosirea sa la mãsurãtorile de la faþa locului.

Poarta mãnãstirii Trei Ierarhi inscripþionatã ca atare este corect amplasatã, pe acelaºi ax cu uliþa Podul Vechi.

datând planuri sophia mkr dating

Alãturi de acestea se aflã un teren al aceluiaºi Fote ºi ograda plãcintãriei. Limita acestui loc cu proprietatea lui Locman pare sã fi fost nesigurã, deoarece este trasatã prin douã linii având axuri diferite. Aristarh, amintit datând planuri vechi proprietar locului alãturat, este marele vistiernic Aristarh Hrisoscoleu, soþul Bãlaºei Cantacuzino; acesta era decedat la data de 1 aprilie Aceastã proprietate nu era o fracþiune din întinsul teren al Cantacuzineºtilor, cu care se învecina primit eventual ca zestre, de soþia lui Aristarh, Bãlaºa.

Se presupune marele logofãt ºi vistiernic Iordache Datând planuri a fost fiul sãu. Acesta din urmã s-a revoltat, laîmpotriva lui Grigore vodã Callimachi ºi a mers chiar la Constantinopol, pentru pârã, în fruntea unui grup de boieri nemulþumiþi. Îmbolnãvindu-se, Iordache Costache a murit pe malul Bosforului, iar trupul sãu nu a parker 51 dating aeometric fost adus acasã, fiind înmormântat la acolo C.

Bobulescu, Din viaþa mitropolitului Veniamin Costachi. Neamul, copilãria, tinereþea ºi episcopatul, Chiºinãu,p. Titlu articol 87 logofãt de vistierie. Dabija moºtenise proprietatea de la bunica sa Zinica, soþia lui Teodor Holban La data la care a fost întocmit planul, locul era stãpânit de marele logofãt Nicolae Rosetti Roznovanu, care era cãsãtorit cu Smaranda Hrisoscoleu. Aceastã serie de proprietari confirmã imaginea de Uliþã boiereascã pe care o avea Uliþa Mare înainte de incendiul din Intrãrile în pivniþe sunt semnalate cu câte un semicec, indicând gârliciul de acces.

Acest colþ poartã urmele unor mãsu- rãtori fãcute la faþa locului, stânjenii fiind marcaþi prin puncte: 16 stânjeni la Uliþa Mare ºi 11 stânjeni la Podul Vechi. Urmeazã proprietatea lui Lohman. Accesul în ogradã se fãcea dinspre uliþa Strâmbã, aºa cum aratã ºi documentele epocii; pe hartã, desenatorul a schiþat o clãdire, adosatã pivniþei Trei Ierarhilor, cu o intrare în semicerc; presupunem cã este poarta, ºi nu gârliciul pivniþei ce s-ar afla sub aceastã clãdire. Dughenele aflate la Uliþa Mare, în dreptul proprietãþii lui Lohman, au indicate ºase uºi; statutul lor este lãsat deocamdatã în suspensie, fiind despãrþite printr-o linie de ograda lui Lohman.

Acesta din urmã este cneazul Matei Cantacuzino, cel care s-a retras în Rusia dupãodatã cu administraþia rusã ce pãrãsea Moldova.

Frumosul sãu palat a fost distrus în timpul rãzboiului ruso-turc, pe la ; locul a fost cumpãrat de vistiernicul Nicolae Rosetti- Rosnovanu, care s-a prevalat, datând planuri, ºi de dreptul de vecinãtate protimisis.

Plan Zachód

Pe acel teren se va înãlþa Palatul Roznovanu, în prima sa formã arhitecturalã, considerat de cãlãtorii strãini drept cea mai frumoasã locuinþã din Iaºi, la sfârºitul veacului datând planuri XVIII-lea Laîn acest întins perimetru, ceva mai jos, îºi avea casele vornicul Miron Costin, cunoscutul cronicar.

El a fost desenat mai întâi în creion, fiind ulterior întãrit cu tuº. Spre deosebire de cel anterior, acesta se limiteazã la a înfãþiºa doar proprietãþile lui Fote ºi Lohman, aflate în disputã fãrã a mai înºirui vecinii din partea dreaptã a planului.