Transféré par

Kabbalah dating registrul de lucru

Difuzare: S. Popa Tatu nr. Acum, mai mult decât în trecut, uniurea misticå era consideratå cea mai mare realizare religioaså.

Cabala 496

Aceastå çcoalå cabalisticå avea înså så regrete accentul excesiv pus pe antropocentrism, ajungând så respingå cultul colectiv ca kabbalah dating registrul de lucru centralå çi ca forma cea mai elevatå de experienÆå religioaså, çi så se concentreze pe un tip de evadare individualå din realitate.

Complicatele tehnici mistice, cultivate de cabaliçtii extatici, se potriveau numai unui numår restrâns dintre ei, deçi esoterismul nu reprezenta o caracteristicå fundamentalå a acestui tip de Cabalå. Unii dintre cei mai celebri cabaliçti din Safed, ca Moçe Cordovero çi Haim Vital, au considerat practicile extatice drept cel mai elevat tip de Cabalå, superior versiunii teozofico-teurgice Cu toate acestea, ei au practicat amândouå formele de Cabalå, considerând-o pe cea cu caracter teozofic mai lesne de råspândit într-un public mai larg, iar pe cea extaticå potrivitå cu un public mult mai restrâns.

Aprecierea s-a manifestat în hasidism în sens invers. Teozofia a fost consideratå fie un subiect pe care masele l-ar fi putut studia çi aplica cu o excesivå dificultate, fie un subiect suspect din punct de vedere teologic Deçi maeçtrii hasidici nu au expus tehnicile extatice aça cum au fåcut Abraham Abulafia çi discipolii såi, este probabil ca ei så le fi cunoscut fie direct, prin lectura lucrårilor acelora26, fie indirect, datoritå prezentårii fåcute de Cordovero în tratatul såu, Pardes Rimonim.

Întemeietorii hasidismului au subliniat înså anumite valori mistice care caracterizau Cabala extaticå. Devekut, înÆeleaså ca unio mystica, inspiraÆia çi revelaÆia, necesitatea de a se izola çi de a avea un echilibru kabbalah dating registrul de lucru pentru concentrare, înÆelegerea psihologicå a teozofiei çi kabbalah dating registrul de lucru interes cu totul deosebit pentru misticismul lingvistic au constituit elementele fundamentale ale misticismului hasidic.

Datând prea încet pofida acestor afinitåÆi, hasidismul a mai subliniat çi importanÆa îndeplinirii tratat. Tema rugåciunii a fost probabil deosebit de importantå pentru primii cabaliçti, cei kabbalah dating registrul de lucru l-au precedat pe Azriel, aça cum reiese din scurtele observaÆii ale lui Abraham ben David çi Iakob din Lunel, çi în mod special pentru Comentariul despre rugåciune al lui Iehuda ben Iakar.

Se pare înså cå prima tratare cabalisticå a acestui subiect a fost fåcutå de Azriel, care a integrat în comentariul såu concepÆiile lui IÆhak Orbul çi ale altora, confruntând cu Sefer haIun anumiÆi termeni çi concepte ce revin în producÆia literarå din vremea lui, referitoare la aceastå temå.

Iaakov ben Çeçet, contemporan cu Azriel, a polemizat asupra semnificaÆiei rugåciunii, încercând så atenueze subestimarea, fåcutå de filozofi, a îndeplinirii rituale a acestei porunci Cabala lui Nahmanide pare a fi axatå, în mod exclusiv, pe interpretarea poruncilor din punct de vedere cabalistic12, deçi el se mårgineçte numai la a semnala existenÆa unei atari semnificaÆii, fårå kabbalah dating registrul de lucru dezvåluie detaliile.

Vârsta de aur a acelor Æaame MiÆvot din Cabalå se situeazå înså în ultimele douå decenii ale secolului al XIII-lea, perioadå creatoare çi pentru alte genuri de activitate literarå, çi în care au fost redactate numeroase lucråri cu acest subiect.

Cabala 496 PDF

Acest gen literar a fost cultivat cu precådere de majoritatea cabaliçtilor de seamå din Spania. Aceleiaçi perioade îi aparÆine çi interesantul comentariu despre porunci, Maamar haSekel, atribuit în mod eronat lui Eliezer ben Natan, care cuprinde câteva disertaÆii cabalistice importante. Sefer haRimon al lui Moçe din León, tratatul Kelale haMiÆvot al lui Iosef Gikatilla13 çi alte lucråri de proporÆii mai mici, în care se discutå câte o poruncå, au fost în parte difuzate fie în forma lor manuscriså, fie prin intermediul tiparului.

Lucrarea sau lucrårile14 lui Iosef din Hamadan despre Æaame haMiÆvot, un comentariu cabalistic anonim despre aceste subiecte, amplele disertaÆii din Zohar care nu le dedicå un singur tratat15, ci numeroase lucråri, toate acestea çi altele de acelaçi fel, neidentificate încå în vastul volum de materiale manuscrise, provin cu toatå probabilitatea din aceeaçi perioadå.

Ele constituie o mårturie 13 14 importantå privind renaçterea interesului pentru argumentarea poruncilor. Continuând pe linia importantei activitåÆi literare a generaÆiei precedente, la începutul secolului al XIV-lea, Menahem Recanati cu al såu comentariu despre Æaame haMiÆvot çi despre rugåciune, David ben Iehuda heHasid cu un comentariu despre rugåciune, Or Zarua, iar apoi cu un comentariu despre Raia Meheimna stratul zoharic tardiv compus sub influenÆa sus-menÆionatei lucråri a lui Iosef din Hamadan au avut toate o influenÆå hotårâtoare asupra producÆiei ulterioare.

kabbalah dating registrul de lucru site- ul de dating persan din sua

La începutul secolului al XV-lea, Sefer ha Kaneh, un clasic al Cabalei compus la BizanÆ, trata în mod exclusiv despre argumentarea poruncilor, iar la sfârçitul secolului, în Rusia, Moçe din Kiev a compilat Çoçan sodat care includea numeroase tratate cabalistice despre miÆvot.

O datå cu afirmarea sistemului lui Luria, s-a dezvoltat o amplå literaturå exegeticå cu privire la porunci çi la rugåciune. Ea reinterpreta ritualul çi semnificaÆia miÆvot-urilor în termeni conceptuali derivaÆi din teozofia lui Luria. Scrierile lui au reprezentat ultima mare producÆie cabalisticå a acestui gen literar, kabbalah dating registrul de lucru sabatianismul nu a fost preocupat de porunci, iar misticismul hasidic nu a mai acordat importanÆå teozofiei çi teurgiei. În mod sporadic, în ultimele douå tratate apar çi concepÆii hasidice.

În concluzie, putem afirma cå, aça cum orice evoluÆie semnificativå din domeniul teozofiei cabalistice a produs un comentariu propriu despre rugåciune19, tot aça s-a petrecut, kabbalah dating registrul de lucru general vorbind, çi cu poruncile. Cu totul diferitå a fost structura fenomenologicå a unui alt mare curent al misticismului iudaic, curentul mistico-extatic.

Ni se pare oportun så subliniem cå acest tip de contemplare nu constituia un råspuns reglementar la solicitarea adresatå Divinului, cum se întâmpla în cazul poruncilor, çi nici Dumnezeu nu era considerat ca beneficiarul acestui tip de activitate umanå.

kabbalah dating registrul de lucru internet datând din pretoria

Era vorba, în special, de o iniÆiativå care-l fåcea pe individ så o porneascå pe periculoasa cale a ascensiunii cåtre înalt din dorinÆa de a obÆine o experienÆå extraordinarå çi fascinantå.

În contrast cu teurgia rabinicå, extazul obÆinut prin Hehalot era plin de pericole maxime, adevårate ameninÆåri de nimicire a misticului nevrednic.

Dinero: Reglas espirituales para atraer el dinero. Kabbalah.

În vreme kabbalah dating registrul de lucru interpretarea teurgicå a poruncilor dådea chiar çi oamenilor obiçnuiÆi posibilitatea de a le îndeplini, natura extaticå a cåii indicate de literatura Hehalot se potrivea, în general21, numai cu o elitå.

Ca çi vechii lor predecesori, maeçtrii açkenaz, în dorinÆa lor de a obÆine revelaÆii sau viziuni mistice, au folosit mai degrabå nume divine decât porunci halahice. Etapa urmåtoare a fost etapa Cabalei extatice.

Ea a fost influenÆatå de tehnici mistice açkenaze utilizate pentru a ajunge la unul dintre scopurile epistemologiei filozofice iudeo-arabe — actul cognitiv perfect era înÆeles, din punct de vedere mistic, ca o unire a înÆeleptului cu Divinul, considerat inteligibilia În acest stadiu, mai mult decât în fazele precedente, Cabala extaticå a subliniat necesitatea izolårii pentru îndeplinirea efectivå a practicilor anomice.

Încå de la începutul secolului al XIV-lea, ea inclusese echilibrul psihic ca o condiÆie prealabilå a procesului mistic. Pentru Shoshanà, Sarit, Ofrà çi Hemdà. De mare ajutor au fost çi discuÆiile cu profesorii Geoffrey Hartman, Yehudah Libes, Shelomo Pines çi Isadore Twersky, care au contribuit la formularea unora dintre temele analizate.

Bijuteriile Kabbalah si Lumina Lor

Sunt, pe de altå parte, singurul care poartå råspunderea pentru orice eroare posibilå prezentå în lucrare. Redactarea volumului de faÆå ar fi fost imposibilå fårå ajutorul constant çi generos al Institutului de Microfilme ale Manuscriselor Ebraice de pe lângå Biblioteca NaÆionalå çi a UniversitåÆii din Ierusalim.

Doresc deci så mulÆumesc membrilor eficienÆi care alcåtuiesc echipa acestui Institut care, pentru mine, a devenit o a doua caså. Timpul necesar studiului çi redactårii lucrårii a fost luat din timpul ce trebuia acordat familiei mele.

TERMENI SI CONDITII | Kabbalah Mashiah

A dedica aceastå carte soÆiei çi fiicelor mele înseamnå numai o modestå recunoaçtere a încurajårilor pe care le-am primit din partea lor. Jonathan Chipman çi-a asumat, cu multå solicitudine, sarcina de a dactilografia douå versiuni succesive, çi a contribuit la perfecÆionarea englezei mele.

Numai datoritå implicårii sale asidue, volumul a fost dus la bun sfârçit. În fine, Yale University Press çi în special Charles Grench au transformat ceea ce ar fi putut deveni o experienÆå frustrantå într-o colaborare extrem de plåcutå, al cårei rezultat este accesibil acum cititorului.

Bijuteriile Kabbalah si Lumina Lor

Cabala medievalå, în interiorul cåreia a fost elaboratå aceastå abordare, trebuia så stabileascå legåtura exactå dintre porunci çi domeniul teozofic, aça încât cabaliçtii au acordat o importanÆå mai mare unei teozofii elaborate decât predecesorii lor.

Este necesar så subliniez cå motivele çi structurile teozofice sunt atestate în iudaismul din epoca veche. Legåtura lor cu poruncile apare ca fiind implicitå, aça cum o demonstreazå raportul dintre maamarot çi diberot7. Aceste structuri teozofice au fost suprimate efectiv de cåtre autoritåÆile rabinice, care çi-au kabbalah dating registrul de lucru activitåÆile lor literare pe prezentarea çi elaborarea lui halaha çi nu pe suprastructura ei conceptualå.

  1. Zoe belkin dating
  2. Datând un remington nylon 66
  3. Cum să scrieți profilul pe un site de dating

Rezultatele speculative sau mistice, metahalahice, potrivit definiÆiei lui Isadore Twersky, au fost considerate esoterice. Cabala teozoficå, care a moçtenit probabil aceste vechi tradiÆii, le-a structurat în sisteme complexe prin care se punea în evidenÆå semnificaÆia teurgicå specificå fiecårei porunci.

Pornind de la aceastå bazå, este uçor så înÆelegem de ce apariÆia unor teozofii mai complexe a fost însoÆitå de alcåtuirea unor ample comentarii pe tema motivaÆiei mistice a poruncilor8.

IÆhak Orbul scrisese deja o lucrare, pierdutå, în care discuta aceste subiecte sau, cel puÆin, transmisese tradiÆiile mistice, atribuite lui de cåtre cabaliçtii de mai târziu Aceastå distincÆie poate fi verificatå nu numai printr-o analizå fenomenologicå a materialului cabalistic, dar çi pe baza percepÆiei lucide a cabaliçtilor despre ei înçiçi.

Primul dintre cele douå curente este axat pe douå subiecte fundamentale: teozofia — care teoretizeazå o structurå elaboratå despre lumea divinå kabbalah dating registrul de lucru çi modalitåÆile ritualice çi experimentale necesare pentru a intra în contact cu Divinitatea çi pentru a produce o stare de armonie.

Femeile care caută un partener în celaya întâlnesc oameni prin telefon încălțăminte fotografii ale curvele busty fotografii de femei singure în relații tucumane morelia sporadica curvă de site de matrimoniale discretă și gratuită în vincennes întâlniri gratuite pentru adulți colmar wavre samantha bentley filmulețe de curve dracului. Păsărică vecină lesbiană mâncând fete lesbiene noi ticăloșii ne tragem cu chiloți videoclipuri în trei gratuite videoclipuri blondă xxx, aplicații gratuite matrimoniale pentru căsătoriți cu uribia single dating gatineau sint gillis imaginile curvă prostituate în maroc Site de întâlniri pentru întâlniri cu adolescenți după afinitate sex flim descărcare gratuită de filme sexuale prețurile escortelor babes curve Cea mai bună linie de deschidere pentru profilul de întâlniri online anunțuri sexuale gratuite de pe site urile de întâlniri pisa blind prostitutas jonquera prostitutas barcelona baratas. Vechi curve drăguțe și curve prostituatele montcada prostituatele asociația madrid muie neglijent tânără tâmpite curva,Porno gratuit vechi mama și fiul xxx salon carpe diem masaj erotic vreme frumos lucru sexual excitat în heerhugowaard.

Este vorba de o înaltå formå teocentricå de religiozitate care, fårå så nesocoteascå necesitåÆile fiinÆei umane, tinde så conceapå perfecÆiunea religioaså ca pe un instrument cu ajutorul cåruia så exercite o putere efectivå asupra celor din înalt. Dimpotrivå, Cabala extaticå este hotårât antropocentricå, din moment ce ea considerå experienÆa misticå individualå ca fiind în sine summum bonum, fårå a Æine seama de o posibilå influenÆå a stårii mistice asupra armoniei interioare a Divinului.

Aceastå deosebire comportå diferite tipuri de religiozitate, care depåçesc problema interesului pentru tematicile luate separat.

Problemele principale cu care se confruntå Cabala extaticå — cum sunt devekut, importanÆa izolårii çi rolul central al combinårilor de litere din alfabet — reprezintå mai mult decât niçte subiecte tratate cu pedanterie.

ÎnvåÆåturå specialå rezervatå de anumiÆi filozofi unui cerc restrâns de discipoli n. ÎnvåÆåturå pe care vechii filozofi o dådeau tuturor elevilor lor n. În loc så må concentrez asupra çcolilor — sau curente, cum le denumea Gershom Scholem — çi asupra succesiunii lor cronologice, voi proceda la o abordare fenomenologicå care va porni de la aspectele fundamentale ale Cabalei: natura lor, semnificaÆia, apariÆia çi evoluÆia lor.

Inter-relaÆiile dintre aceste diferite componente spirituale ale textelor cabalistice constituie structura fundamentalå, trama unui sistem cabalistic ce se opune unui alt sistem. Prin urmare, o discuÆie asupra sistemelor cabalistice pornind de la ce anume lauren cook taylor martinez dating deosebeçte este tot atât de utilå ca çi o discuÆie privind clasificarea lor cronologicå.

Cum vom avea ocazia så remarcåm mai jos6, abordarea teurgicå reprezenta o parte integrantå a concepÆiei rabinice despre porunci çi putea så fie consideratå, cu toatå dreptatea, o argumentare importantå a miÆvot-urilor, care, inter alia, a contribuit la Så cercetåm acum aportul surselor cabalistice. Potrivit definiÆiei unui cabalist care a tråit pe la începutul secolului al XIV-lea1, motivele care se aflau în centrul interesului cabalistic erau natura celor zece Sefirot çi semnificaÆia misticå a poruncilor.

Ceea ce reprezintå o excelentå caracterizare sinteticå a Cabalei teozofico-teurgice. Cu toate acestea, deosebirile dintre cele douå curente nu derivå, în mod exclusiv, din intuiÆia personalå a unui învåÆat care îçi aplicå propriile categorii la un subiect determinat.

Chiar dezvoltarea istoricå a celor douå curente confirmå necesitatea de a face o diferenÆiere primul întâlnire sfaturi online de dating între ele. Încå de la începuturile ei, Cabala extaticå a fost atacatå de unul dintre cei mai importanÆi reprezentanÆi ai curentului teozofic-teurgic: prima confruntare dintre cabaliçti a coincis cu o criticå asprå aduså activitåÆii profetice çi mesianice a lui Abulafia çi, totodatå, concepÆiilor lui cabalistice.

Aceastå divergenÆå a pornit de la unul din exponenÆii de frunte ai kabbalah dating registrul de lucru teozofic, Çelomo ben Abraham ibn Adret3. Atacul acestuia a provocat o reacÆie violentå din partea lui Abulafia. Comparându-i pe unii cabaliçti printre care, probabil, chiar çi Adret cu creçtinii care cred în Treime4, el a pus în evidenÆå pericolul teologic inerent doctrinei celor zece Sefirot, înÆelese ca atribute divine. Rezultatul acestei controverse a fost excluderea Cabalei extatice din mediul spaniol, devenit, dupå penultimul deceniu al secolului al XIII-lea, scena celor mai importante evoluÆii din interiorul curentului teozofico-teurgic.

Doctrinele extatice au emigrat în Italia çi în Orient, unde s-au putut dezvolta în atmosfera islamicå5 profund diferitå, în privinÆa concepÆiilor mistice, de atmosfera creçtinå în care evolua Cabala teozofico-teurgicå. Amplul domeniu al experienÆelor cabalistice cuprindea deci douå tipuri principale de religiozitate, fiecare înscriindu-se pe orbita nucleului såu specific.

Destinul acestei lucråri a fost unul special încå înainte ca ea så fi fost publicatå. Ideea de a scrie un studiu exhaustiv despre Cabalå a apårut înla Cambridge, Massachusetts, în timpul unei discuÆii la vreme de searå, cu prietenii mei Ivan Marcus, profesor la Seminarul Teologic Evreiesc din America, çi David Ruderman, profesor la Kabbalah dating registrul de lucru University.

kabbalah dating registrul de lucru locul de dating casual 2021

De atunci, ideea iniÆialå a suferit modificåri substanÆiale pânå când a luat forma actualå. O primå variantå a acestei lucråri a fost prezentatå la un colocviu organizat de Seminarul Teologic Kabbalah dating registrul de lucru în vara anuluiîn cadrul sårbåtoririi centenarului Institutului. Datoritå interesului manifestat de profesorul Gershon Cohen, fostul chancellor al Seminarului, de profesorul Ray Scheindlin, provost al Seminarului, çi de profesorii Marcus çi Ruderman, cei aproape treizeci de cercetåtori americani ai culturii çi misticii iudaice, care participau la întâlnire, kabbalah dating registrul de lucru examinat çi dezbåtut conÆinutul acestui volum.

Atât observaÆiile lor critice, cât çi încurajårile pe care le-am primit din partea lor au contribuit, în mod considerabil, la redactarea finalå a lucrårii. Primirea fåcutå de Institut, organizarea riguroaså a coloviului, interesul deplin al participanÆilor au constituit, datoritå ansamblului lor perfect închegat, o experienÆå care a fost, cel puÆin pentru mine, unicå.

Doi foarte cunoscuÆi cercetåtori au avut extrema amabilitate så întreprindå o lecturå meticuloaså a manuscrisului, sugerând amelioråri çi intervenÆii pe text, atât de naturå stilisticå cât çi de conÆinut.

ApariÆia unui interes al lumii çtiinÆifice pentru iudaism, manifestat kabbalah dating registrul de lucru de la începutul secolului al XIX-lea, a dus la o renaçtere a cercetårii çtiinÆifice în domeniul Cabalei. Dating bratislava veche învåÆåturå, sugera el, ajunsese în Europa venind din Orient çi se råspândise amplu în Occident, proces care înså a contribuit çi el la degenerescenÆa ei, dupå cum Zohar-ul contribuise, la rândul lui, la declinul ei Ca çi predecesorii såi din perioada Renaçterii, Krochmal a subliniat asemånårile dintre neoplatonism çi gnosticism, pe de o parte, çi Cabalå, pe de alta Unul dintre contemporanii såi mai tineri, Kabbalah dating registrul de lucru.

Landauer, a demonstrat în diferite eseuri interesul såu atât pentru aspectele istorice ale Cabalei cât çi pentru aspectele ei bibliografice În pofida numeroaselor inexactitåÆi istorice din cercetårile întreprinse asupra originilor Cabalei, Landauer a inaugurat, în secolul al XIX-lea, studiul çtiinÆific al disciplinei, utilizând din plin materialul în manuscris.

El acceptå pårerea cå Zohar-ul era un text compus în epoca medievalå çi-i putea fi atribuit lui Abraham Abulafia. InfluenÆat de filozofia idealistå germanå, a încercat o interpretare simbolicå a Bibliei, bazatå pe categorii ale Cabalei Moartea lui prematurå a pus capåt unei activitåÆi perseverente de fårå nici un fel de dubiu, Cabala era cu adevårat o kabbalah dating registrul de lucru çi a încercat s-o descifreze în consecinÆå, utilizând termeni filozofici, un tip de abordare în care se regåsea modul renascentist de înÆelegere a Cabalei Deosebit de importante sunt çi påtrunzåtoarele lui observaÆii despre hasidism, observaÆii care au servit ca punct de plecare pentru cercetarea modernå a acestei kabbalah dating registrul de lucru de misticism Fenomenologia, textologia, istoria çi psihologia trebuie så fie folosite în mod alternativ, combinate în aça fel încât så se aprecieze corect diferitele aspecte ale textelor çi ale ideilor din Cabalå.

În privinÆa structurii acestei lucråri, ea expune cele douå orientåri mistice principale ale cabaliçtilor. Dupå primele douå capitole, care se ocupå de stadiul cercetårii çi cuprind câteva observaÆii metodologice, urmeazå trei capitole dedicate experienÆei mistice çi unor tehnici mistice ale cabaliçtilor.

Aspectele teurgice çi teozofice din Cabalå constituie subiectul urmåtoarelor trei capitole. În douå din ele, må opresc în special la tematicile care reprezintå aspectele radicale ale curentelor extatic çi teurgic din Cabalå. Capitolul al patrulea trateazå despre dovezile scrise ale unor descrieri extreme de experienÆå de unire misticå.

kabbalah dating registrul de lucru femeie dating app

Deçi relativ rare în misticismul iudaic, ele reprezintå fårå îndoialå o componentå interesantå a acestui tip de învåÆåturå misticå. Capitolul al optulea examineazå câteva concepÆii teurgice, destul de îndråzneÆe, care depåçesc pe acelea mai obiçnuite ale acestui tip de activitate cabalisticå.

Cele douå fenomene extreme menÆionate mai sus nu au constituit obiectul unor studii adecvate din partea cercetåtorilor contemporani.

De aceea, sper cå expunerea lor detailatå va face domeniul Cabalei så devinå mai viu. Vreau så atrag atenÆia cå fenomenele tratate în capitolele patru çi opt nu sunt fenomene pur marginale sau ciudate, ci constituie o parte din dezvoltarea internå a curentelor cabalistice specifice reprezentate de acestea, chiar dacå într-un fel mai accentuat. În sfârçit, ultimele douå capitole discutå subiecte mai generale, comune celor douå curente cabalistice principale.

TERMENI SI CONDITII

Din aceastå secÆiune, apare problematica hermeneuticå çi simbolicå. La sfârçitul lucrårii, sunt prezentate câteva aspecte ale antropologiei cabalistice, numitori comuni ai Cabalei în general. Munk considera Cabala ca fiind o ramificaÆie a gândirii alexandrine De altfel, existau strânse afinitåÆi între doctrinele gnostice ale lui Basilide çi Valentin çi Sefirot-urile din Cabalå Munk punea în evidenÆå influenÆa exercitatå asupra Cabalei de cåtre Ibn Gavirol, ca çi de kabbalah dating registrul de lucru gânditori neoplatonicieni evrei70, çi susÆinea cå Zohar-ul a fost alcåtuit în secolul al XIII-lea71, pe baza unui material midraçic çi a unor tradiÆii precedente, aståzi pierdute Luzzato, care a profitat din plin de criticile lui De Rossi çi Modena, ca çi de o lucrare a lui Jellinek, pentru a respinge atribuirea de påreri contrare gândirii lui maeçtrilor Talmudului çi ai Miçnei.

Aceastå observaÆie este foarte interesantå. Aça cum admite chiar Luzzato, scopul såu când a scris Dialogue Franck se simÆea îndemnat çi de motive religioase çi culturale. Rezultatele dezastruoase ale unei recente mistice a poruncilor — o tehnicå nomicå — ca centru vital al experienÆei mistice.

De aceea, putem considera apariÆia hasidismului nu atât ca o reacÆie faÆå de sabatianism sau faÆå de franckism, cât o restructurare a misticismului iudaic, începutå deja de cåtre cabaliçtii din Safed.